• Stručný popis a cíle projektu
 • Implementace projektu
 • Výstupy projektu
 • Přínos projektu pro CEBR
 • Partneři projektu
 • Partneři projektu

  Na realizaci všech fází projektu se podílí a budou podílet jeho dva partneři Ústav Experimentální Botaniky Akademie věd ČR (ÚEB) a soukromá biotechnologická firma Symbio-m s.r.o. S oběma partnery žadatel již spolupracuje formou společných projektů v oblasti základního a aplikovaného výzkumu rostlinné biologie, na který má uzavřené nebo v této chvíli právě uzavírá platné smlouvy o podílu na tomto výzkumu. Ke spolupráci na předkládaném projektu se zavázali i novou partnerskou smlouvou.

  Ústav Experimentální Botaniky Akademie věd ČR, v.v.i. (ÚEB)

  Ústav je jedním ze špičkových pracovišť oboru experimentální rostlinné biologie v České republice. Spolu s pracovištěm žadatele spolupracuje na řešení velkého výzkumného projektu (centra základního výzkumu) Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů (REMOROST, MŠMT LC 06034). Tento projekt je primárně zaměřen na studium funkce a dynamiky proteinů podílejících se na regulaci morfogeneze rostlinných buněk a na charakterizaci buněčných procesů, které determinují distribuci těchto proteinů a hormonálních signálů. Každý z týmů obou partnerů má dle své odbornosti a vybavení přesně vymezené oblasti výzkumu, na kterých jeho pracovníci pracují. Výsledky produkované všemi týmy jsou pak syntetizovány a interpretovány v kontextu práce všech participantů projektu.

  Žadatel s ÚEB spolupracuje na několika dalších výzkumných projektech, a taktéž i mimo ně. V rámci obou institucí je intenzivní spolupráce jak v oblasti sdílení znalostní základny, tak i přístrojového vybavení. Ty jsou do určité míry kodifikovány i „společnými“ investicemi v rámci již zmiňovaného REMOROSTu (např. konfokální mikroskop v areálu UEB). Těsné propojení indikují i částečné úvazky některých pracovníků na obou institucích (např Dr. Žárský, Dr. Honys, Dr. Petrášek) způsobené překryvem výzkumných aktivit v rámci témat sdílených v rámci laboratoří žadatele a partnera a dále sdílené školení a konzultování diplomantů a doktorandů Katedry fyziologie rostlin.

  Symbio-M s.r.o.

  Biotechnologická firma Symbio-m se zaměřuje na výzkum a vývoj biotechnologií na bázi mykorhizních hub, tedy výzkumné projekty kombinující základní a aplikovaný výzkum mykorhizních technologií. Symbio-m má bohaté zkušenosti s řešením výzkumných projektů a je členem projektu EU v rámci 6FP – projektu „Micromaize“ - Management of plant-beneficial microbes to balance fertiliser inputs in maize monoculture.

  Vedoucí katedry doc. Albrechtová jíž s tímto partnerem spolupracovala na dvou 2 úspěšně řešených projektech programu Eureka - „MYCOTAGRIF – Mykorhizní technologie pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci ovocných plodin" E!3375 (2005-2007) a KEBIPOP (2008). V současné době Centrum s tímto partnerem začíná spolupracovat na výzkumu v rámci na řešení projektu COST (do 2011) „Vývoj trvale udržitelného schématu vybraných druhů zeleniny na bázi mykorhizní technologie“. Tento projekt je zaměřený na problematiku studia získávání živin z organické biomasy prostřednictvím součinnosti saprotrofních a mykorhizních hub pro budoucí semi-organické a organické technologie pro pěstování zeleniny. Výzkum prováděný na katedře povede ke zjištění mechanismů transportu živin v systému organická hmota-saprotrofní houba-mykorhizní houba-rostlina a dále vlivem tohoto produkčního schématu na fyziologické strukturální vlastnosti rostlin – kořene a výnosových orgánů.