Vedoucí laboratoře: Kateřina Schwarzerová a Lukáš Fischer

Program Laboratoře se postupně utvářel od roku 1997, kdy v souvislosti s novým projektem „Rostlinná buňka a stres“ vznikla na Katedře fyziologie rostlin skupina, vedená Dr. Opatrným. Na tři desítky let výzkumu rostlinných biotechnologií a zejména uplatnění buněčných linií v něm tak navázaly zcela nové okruhy studia chování rostlinné buňky. Započal výzkum funkce některých jejích struktur, zejména cytoskeletu, membrán a buněčného jádra, jak za „normálních“, tak za „stresových“ životních situací. V současné době se zajímáme o role cytoskeletu v průběhu růstu a vývoje buněk, pletiv i organizmů,v přenosu různých signálů, v realizaci buněčného dělení, růstu, diferenciace, stárnutí i smrti, či v odpovědi na stres. Pojítkem těchto témat je i metodika, významně využívající jednak molekulární a buněčnou analýzu, jednak četné transgenní modely – jak buněčné linie, tak různé typy in vitro kultur a transformovaných rostlin. Jedním z klíčových nároků na tyto modely je jejich vyrovnanost a stabilita jak inserce, tak exprese vnesených genů – ať již „reportérových“ nebo metabolicky/funkčně významných. Druhou ze základních vědecko-výzkumných orientací LBBBR se tedy postupně stala problematika genového umlčování (silencingu), coby fenoménu s dalekosáhlým teoretickým i aplikačním dosahem.
2013 © LBBBR