Úloha transkripčních faktorů rodinu bZIP při vývoji a zrání pylu
 Školitel RNDr. David Honys, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
kontakt: honys@ueb.cas.cz
 Konzultanti Mgr. Antónia Gibalová
 Předběžná náplň práce:

Vývoj a funkce samčího gametofytu, tj. zrání pylového zrna a následný růst pylové láčky k vajíčku, představuje velice specifický a přesně kontrolovaný vývojový proces, kterého se účastní celá řada genů. Většina jich byla popsána během několika transkriptomických experimentů, detailně funkčně charakterizován však byl jen zlomek z nich. Mezi nimi hrají zásadní úlohu transkripční faktory. V naší laboratoři bylo zjištěno, že řada metabolických drah a zejména syntéza buněčné stěny je mimo jiné řízena i transkripčními faktory z genové rodiny charakterizované přítomností bazického zipu (bZIP). Cílem diplomové práce bude rozšíření znalostí o spektru procesů, které transkripční faktory rodiny bZIP (zejména faktor AtbZIP34) v pylu regulují. K tomu budou využity T-DNA inserční linie s mutacemi v genech, jejichž aktivita je zkoumanými transkripčními faktory řízena (tzv. downstream geny).