Lokalizace skladované mRNA a její translace v pylu a pylových láčkách
 Školitel RNDr. David Honys, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
kontakt: honys@ueb.cas.cz
 Konzultanti RNDr. Věra Čapková, CSc.,
Said Hafidh, Ph.D.
 Genová exprese (nejen) u rostlin je regulována na mnoha úrovních. Mimo základní úrovně transkripční je to zejména translace, která dokáže mnohem operativněji reagovat na aktuální fyziologický stav buňky, a to jednak kontrolovanou aktivací příslušných transkriptů a jednak jejich správnou lokalizací. Skladování, transport a lokalizovaná translace mRNA tak představuje mocný nástroj kontroly genové exprese účastnící se mj. klíčových regulačních procesů morfogeneze (např. květní indukce semenných rostlin či déle známá embryogeneze octomilky). Výtečným jednoduchým a v naší laboratoři zavedeným modelem studia regulace translace je samčí gametofyt, pyl a polárně rostoucí pylová láčka, u nichž se snoubí fenomény skladování mRNA, jejího transportu a lokalizované translace: molekuly mRNA kódující láčkové bílkoviny jsou skladované v obrovském množství ve formě specifických ribonukleoproteinových částic, které jsou bezprostředně po vyklíčení pylu transportovány na místo určení (do špičky) a průběžně translatovány. V naší laboratoři bylo zjištěno, že právě tato forma skladování a aktivace mRNA je analogická fenoménu popsanému u rostoucích nervových buněk obratlovců. Cílem práce bude vytvoření konstruktů umožňujících lokalizaci konkrétních ribonukleoproteinových částic v samčím gametofytu a jejich ověření. S ohledem na naše dosavadní výsledky má práce velký potenciál k dosažení prioritních výsledků.