Translace v neuronech a pylových láčkách
 Školitel RNDr. David Honys, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
kontakt: honys@ueb.cas.cz
 Konzultant (Said Hafidh, Ph.D.)
Ústav experimentální botaniky AV ČR
 Předběžná náplň práce:

Samčí gametofyt semenných rostlin představuje velice redukovanou strukturu optimaliozvanou k dopravení samčích pohlavních buněk k vajíčku. To je umožněno přímo explozivním růstem pylové láčky bezprostředně po dopadu na bliznu. Jedním z adaptačních mechanismů umožňující takto intenzivní růst, limitovaný zejména syntézou buněčné stěny, je syntéza řady látek do zásoby. Mezi ně patří i molekuly mRNA kódující láčkové bílkoviny a skladované v obrovském množství ve formě specifických ribonukleoproteinových částic, které jsou bezprostředně po vyklíčení pylu transportovány na místo určení (do špičky) a průběžně translatovány. V naší laboratoři bylo zjištěno, že právě tato forma skladování a aktivace mRNA je analogická fenoménu popsanému u rostoucích nervových buněk obratlovců a cílem práce bude srovnávací rešerše skladování a osudu RNA v těchto dvou systémech – v pylových láčkách a v neuronech. Práce by měla vyústit v práci diplomovou.

Téma je řešeno v rámci projektu GAČR, v jehož jsou také pro studenta alokovány osobní finanční prostředky.