Translace a její regulace u rostlin
 Školitel RNDr. David Honys, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
kontakt: honys@ueb.cas.cz
 Konzultant Said Hafidh, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
 Předběžná náplň práce:

Genová exprese (nejen) u rostlin je regulována na mnoha úrovních. Mimo základní úrovně transkripční je to zejména translace, která dokáže mnohem operativněji reagovat na aktuální fyziologický stav buňky, a to jednak kontrolovanou aktivací příslušných transkriptů a jednak jejich správnou lokalizací. Výtečným jednoduchým a v naší laboratoři zavedeným modelem studia regulace translace je pyl a polárně rostoucí pylová láčka, u nichž se snoubí fenomény skladování mRNA, jejího transportu a lokalizované translace. Cílem práce bude shromáždit současnou literaturu na toto téma a připravit teoretický základ pro budoucí diplomovou práci s velkým potenciálem k dosažení prioritních výsledků.

Téma je řešeno v rámci projektu GAČR, v jehož jsou také pro studenta alokovány osobní finanční prostředky.