Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 14.10.2014
přednáší doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU Praha)
název Technologie precizního zemědělství
anotace Když byly v 80. letech minulého století položeny základy precizního zemědělství, otevřely se nám nové pohledy na směrování vývoje zemědělské výroby a mechanizace. V zemědělství se začínají stále častěji uplatňovat moderní technologie a prvky, původně určené pro naprosto odlišná odvětví. Prostorová a časová variabilita půdy a rostlin byla hodnocena odjakživa. Zatímco dříve, díky menším obhospodařovaným plochám, měli hospodáři detailnější přehled o svých polích a mohli na jednotlivé změny a situace ihned reagovat, zvětšování polí a výrazný nástup mechanizace tento detailnější přehled ztížil. Přitom hospodaření podle prostorové variability je moderní přístup odvolávající se na praktickou variabilitu uvnitř pole. Rozhodovací kritéria pro lokálně specifické hospodaření na půdě s ohledem na zachování produkce, konkurenceschopnosti a šetrného hospodaření naráží na úskalí v podobě omezených možností a postupů pro jejich stanovení. Bez vývoje technologií, které umožní rychlý sběr dat ze zájmového území v krátkém časovém období, s minimální náročností a s dostačenou hustotou vzorkování nelze očekávat posun v této oblasti. Ukazuje se totiž, že informace o variabilitě půdních vlastností v rámci pozemku jsou pro rozhodovací procesy podstatné.
materiály životopis přednášejícího