Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 8.4.2014
přednáší Jan Květ (Centrum výzkumu globální změny AV ČR a PřF JU, obojí Čes. Budějovice, dříve BotU AV ČR Třeboň)
název Mohou si spolu rozumět mokřady a zemědělství?
anotace Seminář světově uznávaného vědce a pedagoga v oboru ekofyziologie vegetace se zaměřením na výzkum mokřadů RNDr. Jana Květa, CSc., z je pořádán Katedrou experimentální biologie rostlin PřF UK k 80. jubileu jeho narození (26.8.1933).

RNDr. Jan Květ, CSc., nastoupil v roce 1956 do Geobotanické laboratoře ČSAV v Průhonicích, předchůdkyně Botanického ústavu AV ČR, poté pracoval postupně v Brně (1954-72), a v Třeboni pak do konce roku 2002. Po ročním studiu na Univerzitě v Oxfordu byl v 60. letech pověřen koordinací Mezinárodního biologického programu (IBP). Jako vedoucí hydrobotanické pracovní skupiny BÚ v Třeboni v letech 1976-1990 se společně s Dr. Dykyjovou J. Jeníkem, S. Přibilem a dalšími podílel na vzniku biosférické rezervace (1977) a posléze (1979) CHKO Třeboňsko. Své široké vzdělání, zahraniční zkušenosti a schopnost citlivého jednání uplatnil jubilant zvláště po roce 1989. V roce 1991 spoluzakládal Jihočeskou univerzitu a posléze se stal proděkanem její tehdejší Biologické fakulty pro doktorské studium. V 90. letech byl členem Akreditační komise vlády ČR pro vysoké školy za biologické obory. V letech 1990-92 působil jako poslanec České národní rady za OF a významně se podílel na tvorbě zákonů o ochraně přírody a krajiny a o hodnocení vlivu lidských činností na životní prostředí (EIA). Více než 10 let působil jako předseda česko-přeshraničního česko-rakouského spolku EUPRI (Energie, udržitelný rozvoj, partnerství, regionální iniciativy). V roce 1999 byl jmenován předsedou Českého národního komitétu pro program UNESCO Man and Biosphere (MAB). Od r. 2002 je členem Učené společnosti. V loňském roce mu byl udělen čestný doktorát Jihočeské univerzity, a také pamětní medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách, kterou ho vyznamenal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš Je autorem či spoluautorem asi půldruhé stovky vědeckých a odborných publikací; za svoji činnost získal národní i zahraniční pocty a ocenění.

http://www.cas.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/130918-mendelovou-medaili-byl-vyznamenan-rndr-jan-kvet.html
materiály životopis přednášejícího