Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 31.3.2015
přednáší Mgr. Petr Kohout (Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Estonsko; Oddělení mykorrhizních symbioz, Botanický ústav AVČR a KEBR PřF UK, Praha )
název Makroekologie a biogeografie hub
anotace Houby hrají klíčovou úlohu ve většině ekosystému. Podílejí se na přijmu živin u 80 % rostlinných druhů (mykorhizní houby), představují jednu z hlavních skupin rostlinných patogenů a v neposlední řadě jsou základní součástí rozkladných procesů (saprotrofní houby). Jako u většiny ostatních mikroorganismů je však jejich studium komplikované a odkázané na nepřímé metody pozorování. V posledních letech se však díky novým molekulárně biologickým metodám významně rozšířily možnosti nepřímého pozorování i těch nejmenších organismů. Tzv. "next generation sequencing" umožnilo paralelní sekvenování mnoha úseků DNA, což výrazně zvýšilo objem informací o výskytu a rozšíření jednotlivých skupin a druhů hub. Na základě odběru a molekulární analýzy vzorků z celého světa jsme tak získali první globální data o diverzitě, rozšíření a makroekologii půdních hub. I když celková diverzita hub a její globální vzorce (např. Rappoportovo pravidlo, negativní korelace mezi druhovou početností a zeměpisnou šířkou) jsou ve shodě s dříve pozorovanými trendy u rostlin a živočichů, výrazně se liší mezi jednotlivými ekologickými skupinami hub. Mezi hlavní faktory prostředí, které ovlivňují globální rozšíření a druhové složení komunit hub patří především klima a půda. Znalost světového rozšíření ekologicky významných skupin hub přispěje k pochopení možných účinků globálních změn na fungování ekosystémů.
materiály životopis přednášejícího pozvánka (PDF)