Experimentální biologie rostlin


Garant kurzu: Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

Pracoviště: katedra experimentální biologie rostlin

Požadavky: maturita, důchodový věk

Délka: dva semestry, celkem 24 hodin

Frekvence: 1 x za 14 dní 2 hodiny

Termín konání: říjen 2013 - květen 2014

Místo konání: katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, 128 44 Praha 2

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz

Zakončení: pohovor na dané téma, diskuse u kulatého stolu k dotazům připraveným posluchači, po domluvě možnost krátké písemné etudyCertifikace: osvědčení UKObsah kurzu:

Čím novým obohatily moderní vědecké metody posledního dvacetiletí naší znalost života rostlin? Jak přispěly k pochopení vzniku různých rostlinných druhů, jejich způsobů rozmnožování, jejich šancí ve vzájemných konkurenčních vztazích? Jakou „přirozenou“ či „umělou“ formou mohou získat rostliny nové typy užitečných vlastností? Jsou i v přírodě různé jejich geny předávány nejen „vertikálně“ na potomstvo, ale také „horizontálně“ – mezi rostlinami a mikroorganizmy, či mezi rostlinami navzájem? Jakými čidly vnímají rostliny okolní svět, jak komunikují, přátelsky či nepřátelsky i mezi sebou navzájem? Jak rozeznávají tělo vlastní a cizí? Jak se brání patogenům a škůdcům? Nakolik je takové chování nahodilé, účelové, či dokonce „inteligentní“? Jak na straně jedné regenerují či nově se rodí – a na druhé stárnou a programově umírají? Potkávají se s chorobami podobnými lidským (poruchy imunity, hormonálního metabolizmu, rakovina)? Vnímají bolest? Může nám moderní výzkum jejich vlastností přinést praktický užitek pouze ve zlepšení stavu jich samých a tím i produktů či funkcí, pro něž je pěstujeme – nebo mohou získané poznatky nalézt uplatnění i v poznáváni podstaty některých chorob lidských?

Odpověď můžete nalézt v jednotlivých lekcích tohoto kurzu.


Prezentace z přednášek:
 1. Biotechnologie a genové inřenýrství rostlin
 2. Fytohormony
 3. Geneticky modifikované plodiny
 4. HGT a moderní rostlinné biotechnologie
 5. Inteligence rostlin
 6. Stres I
 7. Stres II
 8. Pyl a rozmnožování rostlin
 9. Rostliny a smrt
 10. Rostliny pro zivot
 11. Geneticke aspekty domestikace rostlin