LABORATOŘ STUDIA REGULAČNÍCH FAKTORŮ MORFOGENEZE ROSTLIN
vedoucí týmu: RNDr. Helena Lipavská, PhD.
členové: RNDr. Hana Konrádová, PhD; RNDr. Petra Mašková; Mgr. Petra Vojvodová
diplomanti: Klára Čiháková, Daniel Krsek, Ondřej Skala
technici: Olga Činglová

 Skupina se zabývá zejména cukerným metabolismem rostlin v souvislosti s vývojovými změnami a působícím stresem (změny sacharidového metabolizmu během somatické embryogeneze jehličnanů; účast cukerných alkoholů a sacharidů rafinózové řady (RFO) na stresové odpovědi rostlin; studium signální úlohy sacharidů v morfogenezi rostlin). Dalším zaměřením skupiny je studium vývojových změn u transgenního rostlinného materiálu s vneseným cizorodým mitotickým aktivátorem (vliv transformace na růstové charakteristiky a organozenezi de novo v kulturách tabáku a Arabidopsis; buněčné charakteristiky v suspenzních kulturách, regulaci kvetení u fotoperiodicky neutrálního tabáku).

 Modelové organizmy:
- buněčné a tkáňové kultury (tabák, Arabidopsis, jabloň, celer)
- embryogenní kultury (smrk, jedle)
- in vitro pěstované rostliny (brambor, oliva, celer, tabák)

 Využívané metodické přístupy:
- kultivace celistvých rostlin, orgánových, tkáňových a buněčných kultur v podmínkách in vitro
- roubovací techniky
- základní anatomická a cytologická analýza (analýza obrazu)
- kapalinová chromatografie (HPLC) (analýza obsahu škrobu a obsahů a spekter rozpustných sacharidů)
- histochemická lokalizace škrobu a lipidických látek
- biochemické stanovení aktivity klíčových enzymů sacharidového metabolizmu
- histochemická lokalizace aktivity vybraných enzymů sacharidového metabolismu

Bakalářské práce
vypsané Somatická embryogeneze u dvouděložných rostlin - role signálních látek, sacharidů a fytohormonů

Regulační faktory tuberizace brambor

Pylová embryogeneze

Regulace buněčného cyklu: úloha látek signální povahy
recentně obhájené (2006/2007) Jan Ponert: Ovlivnění metabolismu sacharidů cytokininy a interakce sacharidové a cytokininové signalizace

Hana Ševčíková: Mechanizmy vnímání hladin sacharidů a sacharidová signalizace u rostlin.
Diplomové práce
vypracovávané Klára Čiháková: Vliv transformace genem cdc25 na stavbu kořenového systému rostlin

Daniel Krsek: Úloha sacharidů při abiotickém stresu v rostlinách s velkou diversitou fotosyntetických produktů

Ondřej Skala: Somatická embryogeneze jehličnanů: role sacharidů rafinózové řady na průběh procesu
recentně obhájené Lenka Šuťáková: Reakce na abiotický stres u rostlin s velkou diverzitou fotosyntetických produktů.

Lucie Uchytilová: Vliv transformace genem cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe na morfogenezi rostlin Nicotiana tabacum L., cv. Samsun.

Nikola Drážná: Somatická embryogeneze smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.): Ovlivnění výtěžků a kvality embryí změnami v dostupnosti sacharidů během zrání na tekutých médiích.
Disertační práce
vypracovávané Petra Vojvodová: Regulace kvetení fotoperiodicky neutrálních rostlin: Analýza fyziologických faktorů a exprese genů účastnících se regulace kvetení u Spcdc25 transgenních rostlin tabáku
recentně obhájené Edita Tylová (roz. Munzarová): Nitrogen acquisition in wetland plants (nutritional aspects of plant performance under eutrophication)

Domácí spolupráce ÚEB AV ČR skupina doc. Strnada;
Zahraniční spolupráce Ústav rostlinné genetiky, SAV, Nitra, Dr. Salajová;
Department of Plant Physiology, University of Wageningen, Nizozemí (Dr. Vreugdenhil);
School of Biosciences, Cardiff University, Velká Britanie (Dr. Francise)