LABORATOŘ EKOFYZIOLOGICKÉ ANATOMIE
vedoucí: Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (osobní webové stránky)
členové: Mgr. Zuzana Lhotáková Ph.D., Mgr. Petr Kohout
doktorand: Mgr. Zuzana Kubínová
diplomanti: Bc. Monika Kovářová, Bc. Marie Otradovcová, Bc. Tereza Lukešová, Bc. Tomáš Antl, Bc. Jana Horská, Bc. Anna Vrbová, Bc. Libor Sedlecký, Bc. Zuzana Mahrlová, Bc. Markéta Pikorová
technik: Mgr. Drahomíra Bartáková

 Výzkumné aktivity týmu ekofyziologické anatomie jsou soustředěny na studium fyziologických a strukturálních odezev rostlin na vnější biotické a abiotické faktory prostředí. Tradičně se věnujeme ekofyziologii dřevin. Přispíváme ke zdokonalování kvantitativních metod anatomie rostlin, využíváme široké spektrum metodických přístupů pro studium na různých hierarchických úrovních – od metod mikroskopických, histochemických a biochemických po spektrální analýzy listoví využitelné v dálkovém průzkumu Země. Tým má dva směry výzkumu:

1) Studium vlivu faktorů prostředí na fyziologické, strukturální, spektrální parametry listu - zvýšené koncentrace CO2 a přítomnosti těžkých kovů v půdě.

řešené projekty:
  • Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektráního sensoru HyMap. GAČR 205/09/1989 (2009-2013)
  • Vliv zvýšené koncentrace CO2 a ozářenosti na strukturu a funkci fotosyntetického aparátu dřevin na různých hierarchických úrovních. GAČR P501/10/0340 (2010-2014)
2) Studium ekofyziologie mykorhizních symbióz a asociací. Jednak studujeme využití mykorhizních inokulací pro zemědělskou produkci, jednak význam mykorhizních symbióz v jehličnanovém lese.

řešené problematiky a projekty:
  • Využití mykorhizních inokulací pro zemedělskou produkci; ve spolupráci s firmou Symbiom a Dr. Vosátkou z BÚ AVČR: COST OC09057 Vývoj trvale udržitelného produkčního schematu vybraných druhů zeleniny na bázi mykorhizní biotechnologie
  • Význam mykorhizních symbióz v jehličnanovém lese ve spolupráci s Oddělením mykorhizních symbióz BÚ AV ČR: COST OC10058 Kořeny, ektomykorhizy a podzemní uhlíková bilance smrku ztepilého v lesích střední Evropy; GAUK 2011/320311 Role DSE (Dark Septate Endophytes) v rostlinném společenstvu lesního ekosystému

 Metody používané týmem:
- biochemické metody (extrakce fotosyntetických pigmentů, fenolických látek, ligninu)
- světelná mikroskopie (trvalé parafínové preparáty, čerstvé řezy, histochemické detekce)
- konfokální mikroskopie (trvalé preparáty, čersvý materiál)
- stereologické metody (stanovení geometrických parametrů mezofylu jehlic - např. vnitřní povrch listu)
- skenovací elektronová mikroskopie
- izolace houbové DNA, její amplifikace a sekvenování
- stereologické metody (stanovení geometrických parametrů mezofylu jehlic - např. vnitřní povrch listu)izolace a kultivace mykobiontů modelových hostitelských rostlin (smrk ztepilý, brusnice borůvka)

Bakalářské práce:
obhájené Petr Kohout: Symbiotické vlastnosti a ekofyziologický význam hub agregátu Rhizoscyphus ericae pro hostitelské rostliny
  Kadlecová Marie: Somatická embryogeneze jehličnanů: Popis strukturálního vývoje
  Tereza Lukešová: Dark Septate Endophytes – všudypřítomní endofyté kořenů rostlin se stále opomíjeným ekofyziologickým potenciálem pro hostitelské rostliny
  Kovářová Monika: Fyziologické a strukturální vlastnosti rostlin na substrátech s vysokým obsahem As a Hg
vypsané http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/bakalar.html
Diplomové práce
obhájené Matyáš Fendrych: Interagují spolu ektomykorhizní a erikoidně mykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím ektomykorhizních, erikoidních a pseudomykorhizních hub?
  Marta Kudláčková: Vliv mykorhizních a saprotrofních hub na výnosové vlastnosti
Seznam školených a konzultovaných diplomových prací
Dizertační práce
vypracovávané Zuzana Kubínová: Studium změn strukturálních charakteristik fotosyntetického aparátu vybraných dřevin pod vlivem zvýšené koncentrace CO2 a rozdílné ozářenosti.
obhájené Zuzana Lhotáková (2009): Study of Coniferous Needles in Relation to Environmental Factors Using Approaches of Quantitative Anatomy and Laboratory Spectroscopy
  Martin Vohník (2007): Interakce v rhizosféře erikoidně mykorhizních rostlin
  Sándor Tamás Forczek (2006): Secondary Atmospheric Pollutants and Forest Decline: Uptake, Effect and Fate of Trichloroacetic Acid in Norway Spruce (Picea abies/L./Karst)
  Enkhtuya Batkhuu (2005): Influence of arbuscular mycorrhizal symbiosis on ecophysiology of trees and grass in disturbed ecosystems
  Tomáš Polák (2005): Study of Macroscopic Markers of Norway Spruce Damage and Recovery
Seznam školených a konzultovaných disertačních prací

Spolupráce na katedře v grantech a školení studentů: Spolupráce s týmem doc. Lipavské (společné granty, školení studentů)

Část mykorhizní problematiky: Mgr. Martin Vohník Ph.D. (společné granty, školení studentů)

V řešení učitelských diplomových prací: doc. Věra Čížková (společné školení studentů
Spolupráce na PřF UK: Katedra mikrobiologie a genetiky Dr. Holá, Dr. Kočová (GAČR grant )

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie: Dr. Potůčková, Dr. Kupková (GAČR grant)

Ústav životního prostředí: doc. Frouz (GAČR projekt začínající v r. 2012)
Spolupráce v ČR: Botanický ústav AVČR v.v.i.: Dr. M. Vosátka, Mgr. Kohout, Dr. Vohník, řada společných projektů

Fyziologický ústav AVČR v.v.i.: Dr. L. Kubínová, Dr. J. Janáček, Dr. Radochová

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, Ing. Hanuš, Dr. Šprtová, Dr. Urban (GAČR granty), doc. P. Cudlín (dřívější projekty, Akce COST), prof. M.V. Marek

Česká geologická služba - Mgr. V Kopačková, Mgr. J. Mišurec (GAČR grant)

Mikrobiologický ústav AVČR v.v.i.: Dr. Baldrián (GAČR projekt začínající v r. 2012)

Katedra fyziologie rostlin PřF Jihočeská Univerzita (doc. J. Šantrůček)
Spolupráce zahraniční: Martin- Luther University, Halle, Německo – prof. C. Glaesser

University of Zurich, Švýcarsko – Dr. Z. Malenovský

University of New Hampshire, USA - BN. Rock, S. Ollinger

University of Maryland, NASA Goddard Space Flight Center, USA – P.Entcheva-Campbell

University of Tartu (Estonsko) – Dr. Tedersoo

Szent István University (Maďarsko) – Dr. K. Posta

University of Lund (Švédsko) – Dr. Wallander