AKTUALITY
Slavnostní odhalení pamětní desky prof. Bohumila Němce
27.9.2010

Dne 15. září v odpoledních hodinách byla na nádvoří budovy Viničné 5 slavnostně odhalena pamětní deska významného rostlinného biologa světového významu prof. Bohumila Němce.

Profesor Němec, rektor Univerzity Karlovy v letech 1921-1922, stál u zrodu Přírodovědecké fakulty. Vědecký přínos prof. Bohumila Němce bývá srovnáván s Janem Evangelistou Purkyně. Byl moderním badatelem, otevřeným všem novým směrům, i ochotným rádcem studentů botanických oborů. Českou vědu nejen reprezentoval a popularizoval na mezinárodním fóru, ale zdůrazňoval vždy i její společenské a mravní důsledky.

Úvodní řeč aktu odhalení pamětní desky pronesla doc. Jana Albrechtová, vedoucí Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK) v Praze a místopředsedkyně České společnosti experimentální biologie rostlin (ČSEBR; www.csebr.cz). Právě Katedra experimentální biologie rostlin a Česká společnost experimentální biologie rostlin iniciovala realizaci této pamětní desky. Zhotovení desky se podařilo především díky sponzorským darům. Hlavním dílem se financování ujala PřF UK v Praze, drobnými příspěvky přispěla Mendelova Univerzita v Brně a vědecké společnosti – ČSEBR a Fyziologická sekce Slovenské botanické společnosti.

V úvodu doc. Albrechtová pozdravila významné hosty - prorektora Univerzity Karlovy prof. Petra Volfa, proděkana biologické sekce doc. Petra Folka, doc. Jana Krekuleho , posledního žáka profesora Němce, profesora Lubomíra Nátra, předsedu ČSEBR a zhotovitele pamětní desky akademického sochaře pana prof. Jindřicha Zeithammla. Přivítala také paní Helenu Pavlíčkovou s rodinou a pravnučku pana prof. Němce stříbrnou olympijskou medailistku v jachtingu Lenku Šmídovou. Následoval krátký projev prorektora prof. Petra Volfa, jenž poté pamětní desku s bustou slavnostně odhalil. Význam osobnosti profesora Bohumila Němce pro vědu v českém i světovém rozměru, českou státnost i pro obor experimentální biologie rostlin přiblížil všem zúčastněným krátkým projevem doc. Jan Krekule. Na prostranství před budovou mohli všichni přítomní shlédnout informační poster s důležitými životními mezníky, úspěchy a fotografiemi prof. B. Němce.

Odhalení pamětní desky proběhlo v rámci 12. Konference experimentální biologie rostlin (http://www.vurv.cz/kebr/) , jež je tradičním setkáním experimentálních biologů rostlin z České a Slovenské republiky. Díky tomu byli přítomni biologové rostlin ze všech významných pracovišť tohoto oboru v České republice a na Slovensku,Celkem se akce zúčastnilo přes 200 osob včetně zástupců médií – např. z Českého rozhlasu, Akademického Bulletinu, Živy atd.

Na slavnostním rautu, konaném následně v Botanické zahradě, se podávala vybraná vína z Karlštejnských sklepů Výzkumného ústavu rostlinné výroby . Vystoupení souboru Temperament 430 v prostorech skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze slavnostní atmosféru večera ještě umocnilo. Temperament 430 ,soubor vedený Jindřiškou Černou, interpretuje klasicistní hudbu na dobové nástroje.

Celý večer byl svátkem biologů, a to nejen biologů rostlin, a zároveň krásnou oslavou osobnosti profesora Bohumila Němce, nestora oboru fyziologie rostlin.


Další odkazy v médiích:

http://abicko.avcr.cz/cs/2010/09/index.html

http://abicko.avcr.cz/cs/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0411.html